پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) - اهداف و چشم انداز