پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) - فرایند پذیرش مقالات